Prof. dr. sc. PETAR DRVIŠ, dr. med.

specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiolog i kirurg glave i vrata

Prof. dr. sc. PETAR DRVIŠ, dr. med.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizaciju iz otorinolaringologije te užu specijalizaciju iz audiologije završio je na Kliničkom bolničkom centru “Sestre milosrdnice” u Zagrebu. Znanstveno i stručno se usavršavao na klinici Sveučilišta u Ann Arboru u SAD-u te na klinikama u Grazu, Beču, Amsterdamu i Stockholmu. Autor je brojnih znanstvenih članaka te stručnih radova na domaćim i međunarodnim skupovima. Sudjelovao je u organizaciji više stručnih i znanstvenih skupova. Sudjelovao je na znanstvenim projektima Ministarstva znanosti RH te strukturnom EU projektu "Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije u području medicinske neuroelektronike". Dobitnik je nagrade Američko-Austrijskog društva i Weil Cornell sveučilišta za najbolji stručni rad, nagrade Kliničkog bolničkog centra Split za najbolji znanstveni rad te Plakete grada Zagreba kao član tima za kohlearnu implantaciju. Uža područja kojima se bavi su otologija, otokirurgija, audiovestibulologija te estetska i regenerativna medicina.

OSTALI ČLANOVI TIMA